അപ്ലിക്കേഷൻ

അദ്ദിക്ര്‍ (മലയാളം)

ADHIKR Malayalam App QR

മലയാളത്തിലുള്ള അദ്ദിക്ര്‍ അപ്ലിക്കേഷൻ


ഡൗൺലോഡ്അദ്ദിക്ര്‍ വായിച്ച്‌
സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുക!


കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മരങ്ങള്‍ നടുകയും
ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുക!


കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മാനുഷിക എൈക്യവും
സമാധാനവും!


കൂടുതല്‍ വായിക്കുക