അദ്ദിക്ര്‍ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി

അദ്ദിക്ര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. PDF ഫോര്‍മാറ്റിലാണ്. ഡൗണ്‍ലോഡ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

 

ഇംഗ്ലീഷ്‌
വാള്യം-1

അദ്ദിക്ര്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ (PPDF)

ഡൗണ്‍ലോഡ്

മലയാളം
വാള്യം-1

അദ്ദിക്ര്‍ മലയാളത്തില്‍ (PPDF)

ഡൗണ്‍ലോഡ്

മലയാളം
വാള്യം-2

അദ്ദിക്ര്‍ മലയാളത്തില്‍ (PPDF)

ഡൗണ്‍ലോഡ്

മലയാളം
വാള്യം-3

അദ്ദിക്ര്‍ മലയാളത്തില്‍ (PPDF)

ഡൗണ്‍ലോഡ്

അറബി
വാള്യം-1

അദ്ദിക്ര്‍ അറബിയില്‍ (PPDF)

ഡൗണ്‍ലോഡ്

ഹിന്ദി
മുഖവുര

അദ്ദിക്ര്‍ ഹിന്ദിയില്‍ (PPDF)

ഡൗണ്‍ലോഡ്

തമിഴ്‌
മുഖവുര

അദ്ദിക്ര്‍ തമിഴില്‍ (PPDF)

ഡൗണ്‍ലോഡ്അദ്ദിക്ര്‍ വായിച്ച്‌
സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യുക!


കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മരങ്ങള്‍ നടുകയും
ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുക!


കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

മാനുഷിക എൈക്യവും
സമാധാനവും!


കൂടുതല്‍ വായിക്കുക